Cele

Cele działania FRNT

Określone w statucie cele Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii to:

 1. Prowadzenie działalności promującej i wspomagającej rozwój nowoczesnych technologii oraz ich wykorzystywanie wśród mieszkańców, samorządów, przedsiębiorców, organizacji publicznych i prywatnych;
 2. Tworzenie warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności oraz długotrwały rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny regionów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez tworzenie, absorbcję i promocję nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki;
 3. Przeciwdziałanie marginalizacji regionów Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych, mających na celu wzrost wiedzy i świadomości społecznej w zakresie nowoczesnych technologii, oraz wykorzystania Internetu i innych narzędzi teleinformatycznych;
 4. Aktywizacja oraz reorientacja zawodowa osób bezrobotnych, dotkniętych bezrobociem strukturalnym oraz osób starszych i niepełnosprawnych;
 5. Realizacja działań w zakresie udzielania pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej tj. osobom i rodzinom dotkniętym: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwała lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, potrzebami ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebami ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy w Rzeczypospolitej uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzeniom losowym i sytuacjom kryzysowym, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 6. Działalność w zakresie udostępniania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków wiejskich;
 7. Budowa warunków do rozwoju i umacniania społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
 8. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym tzw. wykluczeniu cyfrowemu.
 9. Wspieranie procesów transformacji polskiej gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy;
 10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu Europy lub poszczególnych regionów;
 12. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń, specjalistycznych konferencji, seminariów, warsztatów, studiów i badań naukowych, prelekcji i spotkań publicznych, a także innych przedsięwzięć i działań o charakterze edukacyjnym, takich jak powoływanie placówek oświatowych, naukowych;
 13. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych takich jak placówki kulturalne oraz imprezy kulturalne, w szczególności wystawy informacyjne i artystyczne;
 14. Współpraca z wyższymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi;
 15. Prowadzenie doradztwa dla instytucji rządowych, samorządowych, gospodarczych i kulturalnych;
 16. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 17. Prowadzenie działalności charytatywnej, zwłaszcza w zakresie pomocy w wychowaniu i edukacji dzieci z ubogich rodzin;
 18. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym;
 19. Organizowanie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizacja filmów oświatowych i dokumentalnych.
 20. Realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przewiń do góry