Zapytanie ofertowe – serwis internetowy

W związku z realizacją projektu „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie serwisu internetowego w ramach trzech płaszczyzn Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych:

1) Płaszczyzna 1 – Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych
2) Płaszczyzna 2 – Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych,
3) Płaszczyzna 3 – Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.
Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL – Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie: 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

DATA OGŁOSZENIA:
03 października 2014 r.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub poprzez e-mail. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Monika Lisiecka, telefon 509 158 718, e-mail:  monika.lisiecka@frnt.pl

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1.    Oferta powinna być dostarczona pocztą / kurierem, pocztą elektroniczną lub osobiście do biura Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, zlokalizowanego w Poznaniu (60-126), ul. Głogowska 157/47, w terminie do dnia 17.10.2014 roku do godz. 16.00 (o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty) z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 04/WDR/2014”.
2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana w ciągu 2 dni od daty terminu składania ofert, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany e-mailem oraz telefonicznie Oferentom.
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego: www.frnt.pl

Treść zapytania ofertowego nr 04/WDR/2014 – POBIERZ PDF

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 04/WDR/2014 – POBIERZ DOC

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 04/WDR/2014 (SOPZ) – POBIERZ PDF

Zapytanie ofertowe – serwis internetowy
Przewiń do góry