Nowe technologie informatyczne dla seniorów

Szkolenia z nowoczesnych technologii adresowane do wielkopolskich seniorów – to projekt, który realizować będzie do końca 2013 roku fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Projekt ten jest częścią Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Tytuł realizowanego przez nas projektu to „Trening nowoczesnych technologii – mobilne rozwiązania dla seniorów”. 

ASOS czyli Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 stawia sobie za cel  poprawę jakości i poziomu życia osób starszych poprzez ich aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze, w tym osoby o ograniczonej samodzielności. Program ASOS zawiera w sobie cztery cele szczegółowe:

1.Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.

2.Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości.

3.Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej.

4.Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Program ASOS jest integralnym elementem działań na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Polityki Społecznej oraz Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W jego ramach zakłada się:

1.dofinansowanie rozwoju oraz powstania nowej oferty edukacyjnej dla osób starszych,

2.zwiększenie dostępu do zajęć edukacyjnych w ramach już istniejących oraz nowo utworzonych organizacji m.in. na terenach defaworyzowanych, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oświatowo-kulturalnej dla osób starszych;

3.wspieranie różnych form edukacji i uczenia się na rzecz poprawy umiejętności osób starszych, w tym zwłaszcza umiejętności cyfrowych oraz szczególnie w odniesieniu do osób pozostających w niekorzystnej sytuacji;

4.podnoszenie jakości personelu zajmującego się zawodowo i ochotniczo aktywizacją społeczną osób starszych;

5.dofinansowanie innych form aktywności społecznej osób starszych;

6.zwiększenie oferty oraz podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych,

7.w tym dostosowanie tej oferty odpowiednio do potrzeb i możliwości starszych osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

Aktywność społeczna osób starszych często skupia się wokół inicjatyw lokalnych. Program służy wsparciu ofert organizacji, instytucji działających na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi (placówki oświatowo-kulturalne). Współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym może istotnie zwiększyć efektywność podejmowanych działań na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

W ramach programu ASOS fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje od czerwca do grudnia 2013 projekt „Trening nowoczesnych technologii – mobilne rozwiązania dla seniorów”. Do udziału w projekcie i w szkoleniach zapraszamy osoby mieszkające w Wielkopolsce powyżej 60 roku życia. W trakcie szkoleń przedstawiać będziemy zagadnienia związane z obsługą nowoczesnych urządzeń mobilnych (tablety, smartfony, czytniki e-booków): jak dopasować sprzęt do swoich potrzeb, o czym pamiętać przy zakupie, jak dbać o swój sprzęt, a także co oznacza bezpieczeństwo w Sieci. Na seniorów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami czekają też doradcy, którzy odpowiedzą na ich pytania związane z nowoczesnymi mobilnymi technologiami. 

Nowe technologie informatyczne dla seniorów
Przewiń do góry