O projekcie ASOS

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 

Inspiracją do stworzenia Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych 

na lata 2012 – 2013 było dostrzeżenie problemów osób starszych.  Wiążą się z tym pogłębione analizy 

i debaty dotyczącej procesów społecznych i demograficznych zachodzących w naszym kraju, na tle 

długofalowych wyzwań rozwojowych. Szczególny nacisk został położony przy przealizacji Projektu na 

zastosowanie w praktyce zasady partnerstwa publiczno-społecznego, integrującego w działaniu instytucje 

reprezentujące środowiska osób starszych i administrację publiczną. 

Szczególnie ważnym wyrazem nowego podejścia do problematyki osób starszych jest 

podmiotowe ujęcie tej kwestii społecznej. W konsekwencji dało to podstawy do przyjęcia 

zintegrowanej, horyzontalnej formuły Programu, odnoszącej się do różnorodnych potrzeb 

oraz interesów istotnych dla tak wrażliwej społecznie fazy życia człowieka. 

Program jest przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki 

wsparcia umożliwiające osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu 

życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. 

Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań

służących zaangażowaniu seniorów. 

Wyodrębnienie priorytetów obejmujących sferę edukacji osób starszych, integrację wewnątrz- 

i międzypokoleniową, partycypację obywatelską osób starszych oraz szeroko rozumiane 

usługi społeczne, z akcentem na aktywność, daje podstawy do działań o charakterze 

komplementarnym, będących podstawą do działań systemowych. 

W tym kontekście fundamentalne znaczenie dla przyszłości polityki publicznej na rzecz osób 

starszych będzie miało stworzenie strategicznych podstaw do jej realizacji. Przewiduje to 

drugi komponent tego przedsięwzięcia. Racjonalna koncepcja długofalowej polityki w tym 

zakresie, w najbliższej przyszłości, może powstać jedynie w formule partycypacyjnej, 

z udziałem wszystkich interesariuszy.

O projekcie ASOS
Przewiń do góry