Open Code Transfer – swobodny dostęp do nowoczesnych technologii

Open Code Transfer – zastosowanie mechanizmów Open Innovation w transferze technologii kodowania informacji to wielkopolski projekt nastawiony na wypracowanie m. in. modelu transferu technologii dla wielkopolskich uczelni i jednostek badawczych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1.04.2011, a zakończyła 30.09.2012 r.

Celem projektu „Open Code Transfer” było wypracowanie modelu transferu technologii dla Wielkopolskich Uczelni i jednostek badawczych z wykorzystaniem doświadczeń związanych z zastosowaniem kodowania informacji jednostek zaangażowanych w projekt tj.: koordynatora – Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz partnerów projektu: ETZ Zurich – jednej z najlepszych uczelni w Europie i dynamicznej firmy wdrażającej rozwiązania oparte na kodach – Pammco. Głównym rezultatem projektu stał się model (algorytm) transferu technologii, który mógłby stanowić zbiór przykładowych dokumentów formalnych i możliwych ścieżek wskazujących kierunki komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. Doświadczenia współpracy ze środowiskiem akademickim pokazują, że wciąż brakuje dobrych wzorców tego transferu, wynalazcy i twórcy nie widzą wartości dodanej z komercjalizacji wiedzy przy pomocy wyspecjalizowanych jednostek uczelnianych i międzyuczelnianych – wynika to głównie z bardzo dynamicznej sytuacji na rynku oraz często zmieniających się warunków prawnych. Ta diagnoza stała się podstawa do stworzenia projektu Open Code Transfer.

Adresatami projektu stały się wszystkie podmioty tworzące rynek praw autorskich i zainteresowane skutecznym transferem technologii, działające na terenie Wielkopolski, a więc: wszystkie uczelnie oraz jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, samorządy, klastry oraz firmy komercyjne. Docelowy model wypracowywany był wspólnie przez grono kilkudziesięciu ekspertów. 

Ważnym elementem projektu było promowanie wdrażania innowacji wśród przedsiębiorców z Wielkopolski przy wykorzystaniu koncepcji „Open Innovation”, akcentującej możliwość outsourcingu wiedzy i technologii oraz systematyczną budowę rynku praw autorskich. Zaangażowanie dużej liczby ekspertów było również przykładem otwartego podejścia do budowy tego typu modelu oraz stanowi podstawę do przyszłego upowszechniania rezultatów wypracowanego modelu. 

Efektywna diagnoza sytuacji i zbadanie indywidualnych uwarunkowań transferu głównych wielkopolskich ośrodków wymagała zaangażowania szerokiego spektrum ekspertów (przewidziano udział ok. 30 ekspertów) w transferze technologii: twórców, uczelni i jednostek naukowych, inkubatorów, klastrów, przedstawicielstw biznesowych i samorządów oraz firm bezpośrednio zainteresowanych wdrożeniami innowacji. Eksperci pracowali w 3 zespołach (kreacja, inkubacja i akceleracja), których celem było zdiagnozowanie głównych problemów i zdefiniowanie optymalnych ścieżek komercjalizacji.

Projekt „Open Code Transfer” realizowany jest w partnerstwie 3 podmiotów: Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Eidgenossische Technische Hochschule Zurich oraz Pammco Sp. z o.o.

{phocagallery view=category|categoryid=2}

Open Code Transfer – swobodny dostęp do nowoczesnych technologii
Przewiń do góry