Szansa na nowy start

Szansa na nowy start – to projekt, który Stowarzyszenie „Nasza Wielkopolska” w Poznaniu realizuje razem z Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii od początku 2013 roku. To projekt dotyczący dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej adresowany do osób niepełnosprawnych. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Szansa na nowy start – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie średzkim, wrzesińskim i słupeckim” realizowany jest w terminie 01.01.2013 – 31.08.2014. Celem tego projektu jest:

1. zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez samozatrudnienie,
2. zmniejszenie barier psychologicznych związanych z samozatrudnieniem,
3. poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy bezrobotnych osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe specjalistyczne szkolenia,
4. udzielenie indywidualnego doradztwa w trakcie trwania projektu ,
5. udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego niezbędnego w trakcie realizacji przedsięwzięcia

Projekt skierowany jest do 18 uczestników (w tym do 12 kobiet i 6 mężczyzn), bezrobotnych, z orzeczona niepełnosprawnością ,które uczą się i/lub zamieszkują na terenie pow. średzkiego wrzesińskiego i słupeckiego, nie pozostające w żadnym stosunku pracy tj. nie są zarejestrowane w EDG, KRS ,Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie prowadzili działalności na podstawie przepisów odrębnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu i nie korzystają z innych środków publicznych w tym ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz POKL na pokrycie tych samych wydatków co w tym projekcie.

Etapy projektu:

1. Nabór zgłoszeń: złożenie formularza aplikacyjnego  zawierającego wstępny opis działalności w tym deklaracji uczestnictwa podpisanej przez uczestnika, oświadczeń i dokumentów wymaganych .
2. Weryfikacja zgłoszeń.
3. Wybrane osoby  odbędą rozmowy ze spec ds. rekrutacji i psychologiem, którzy na podstawie rozmów i weryfikacji testu określi grupę najbardziej potrzebującą wsparcia i wykazującą predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
4. Utworzenie list uczestników wg wyników z ww. etapów z uwzględnieniem sytuacji os. najbardziej potrzebujących wsparcia.
5. Utworzenie listy 7 os. rezerwowych
6. Podpisanie umów z uczestnikami o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.

Projekt „Szansa na nowy start – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie średzkim, wrzesińskim i słupeckim” obejmuje:

1. Szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
-biznes plan- rodzaje, cele, budowa,
-jak założyć własna firmę -dobór formy prawnej, rodzaje opodatkowania
-marketing i promocja,
-komunikacja interpersonalna,
-zarządzanie finansami i księgowość, kadry.
2. Warsztaty : symulacje biznesu – ich celem jest nabycie umiejętności podejmowania decyzji i prowadzenia firmy
3. Indywidualne doradztwo.
4. Szkolenia z prawa pracy z uwzględnieniem sytuacji prawnej osoby niepełnosprawnej. W trakcie szkolenia poruszane będą zagadnienia takie jak: wybór podstawy zatrudnienia- uwarunkowania i skutki tej decyzji, rodzaje umów o pracę, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (przywileje i obowiązki), prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, orzecznictwo w  sprawach z zakresu prawa pracy, przesłanki i przyczyny dyskryminacji w pracy.
5. Przyznanie dotacji w kwocie maksymalnie 40 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1 500,00 zł (przez 6 miesięcy) dla 11 osób.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej http://szansananowystart.pl/.

 PO KL/6.2/1/12 – Okres realizacji: od 01.01.2013 do 31.08.2014

Szansa na nowy start
Przewiń do góry