Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO

O PROJEKCIE

Analiza danych zastanych oraz badania przeprowadzone przez ekspertów Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu wskazują na liczne wyzwania, które należy podjąć we współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a  organizacjami pozarządowymi. Podniesienie jakości współpracy sprawia, że SWW oraz przedstawiciele NGO nie wykorzystują w pełni swojego potencjału kadrowego i merytorycznego, aby efektywnie rozwiązywać istniejące problemy społeczne.

Odpowiedzią na aktualne wyzwania i potrzeby dotyczące współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i organizacjami pozarządowymi z Wielkopolski jest projekt realizowany przez Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Wielkopolskiego i NGO”. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2013 r. i potrwa do końca czerwca 2015 r.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania, warsztaty i doradztwo skierowane m.in. dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Wielkopolski. Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w projekcie prowadzone będą przez wyspecjalizowanych ekspertów i trenerów z zakresu m.in. partnerstwa międzysektorowego, finansów publicznych, prawa, konsultacji społecznych.

Ponadto opracowane zostanie narzędzie IT, które usprawni współpracę w zakresie realizacji zadań publicznych. Narzędzie umożliwi m.in. 2-kierunkową komunikację on-line w zakresie uwag i rekomendacji dotyczących realizowanych zadań oraz składanie ofert na realizację zadań publicznych i sprawozdań z ich realizacji w formie elektronicznej. Narzędzie stanowić będzie również kompleksową bazę wiedzy na temat realizacji zadań publicznych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków rekrutacji przejdź TUTAJ.

Dokumenty rekrutacyjne dla przedstawicieli NGO dostępne są TUTAJ.

Dokumenty rekrutacyjne dla przedstawicieli administracji publicznej dostępne są TUTAJ.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 CO OBEJMUJE UCZESTNICTWO W PROJEKCIE?

Uczestnicy projektu wezmą udział w pracach zespołów standaryzacyjnych, które będą miały formę warsztatów wspartych doradztwem. Każdy z uczestników może wziąć udział w pracach jednego z niżej wymienionych zespołów:

 

L.p.

Tematyka

Wymiar czasowy warsztatów

1

Priorytet/Płaszczyzna 1 Obszar 2:

Tworzenie polityk publicznych – Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań

3 dni warsztatowe realizowane w okresie kwiecień – czerwiec 2014 r. 1 raz w miesiącu

2

Priorytet/Płaszczyzna 1 Obszar 3:

Tworzenie polityk publicznych – Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań infrastrukturalnych

4 dni warsztatowe realizowane w okresie marzec – czerwiec 2014 r. 1 raz w miesiącu

3

Priorytet/Płaszczyzna 1 Obszar 4:

Tworzenie polityk publicznych – Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć

9 dni warsztatowych realizowane w okresie marzec – listopad 2014 r. 1 raz w miesiącu

4

Priorytet/Płaszczyzna 2 Obszar 1:

Realizacja zadań publicznych – Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

18 dni warsztatowych realizowane w okresie marzec – listopad 2014 r. 2 razy w miesiącu

5

Priorytet/Płaszczyzna 2 Obszar 2:

Realizacja zadań publicznych – Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych

11 dni warsztatowych realizowane w okresie marzec – listopad 2014 r. 1 raz w miesiącu – z wyjątkiem kwietnia i czerwca 2014 r. dla których przewidziano 2 warsztaty w miesiącu

6

Priorytet/Płaszczyzna 2 Obszar 3:

Realizacja zadań publicznych – Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych

6 dni warsztatowych realizowane w okresie kwiecień – wrzesień 2014 r. 1 raz w miesiącu

7

Priorytet/Płaszczyzna 3 Obszar 1:

Rozwijanie infrastruktury – System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

18 dni warsztatowych realizowane w okresie marzec – listopada 2014 r. 2 razy w miesiącu

8

Priorytet/Płaszczyzna 3 Obszar 2:

Rozwijanie infrastruktury – Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych

12 dni warsztatowych realizowane w okresie kwietnia – października 2014 r. 2 razy w miesiącu wyjątkiem lipca i sierpnia 2014 r. dla których przewidziano 1 warsztat w miesiącu

9

Lokalny Indeks Jakości Współpracy – wdrożenie samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

3 dni warsztatowe realizowane w okresie wrzesień – października 2014 r. 1 raz w miesiącu

****Warsztaty odbywać się będą na terenie m. Poznania, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.30

      PROFIL UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI

Na szkolenia zapraszamy osoby, które:

 • pracują/działają w organizacji pozarządowej działającej na obszarze województwa wielkopolskiego lub pracują w administracji publicznej,

 • chciałyby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy między sektorem publicznym i społecznym.

   

      ZGŁOSZENIA

 • aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: alicja.napierala@frnt.pl

 • liczba miejsc ograniczona,

 • z jednej organizacji/jednostki w projekcie wziąć udział mogą maksymalnie 3 osoby.

   

      KOSZT

 • udział w warsztatach jest bezpłatny,

 • zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są pokryć koszty dojazdu na warsztaty.

   

      DLACZEGO WARTO?

 • wysoka wartość merytoryczna warsztatów, dającą możliwość wielowymiarowego i kompleksowego zapoznania się tematem współpracy pomiędzy sektorem publicznym i społecznym,

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności w obszarze współpracy międzysektorowej,

 • możliwość wypracowania konkretnych rozwiązań dotyczących współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi – wypracowane podczas warsztatów standardy współpracy zostaną wdrożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i jednostkach podległych celem poprawy jakości współpracy,

 • możliwość skorzystania z doradztwa udzielanego przez wykwalifkowanych trenerów.

   

       DODATKOWE INFORMACJE

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie www.frnt.pl w zakładce „Projekty”

Informacji na temat projektu udziela: Alicja Napierała – tel. +48 605 079 215

 

 

 

 

Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO
Przewiń do góry